Nhận order hàng nước ngoài

Gửi hàng từ nước ngoài về Việt Nam bằng đường biển

Gửi hàng từ nước ngoài về Việt Nam bằng đường biển

Gửi hàng từ nước ngoài về Việt Nam bằng đường biển

Gửi hàng từ nước ngoài về Việt Nam bằng đường biển

1. Hoá đơn thương mại (CI)

Một hóa đơn thương mại là cần thiết cho phần lớn các …